Privacy policy

Privacyverklaring

Om de doelstelling van de BLS Educatief te realiseren is het noodzakelijk, dat wij over een aantal persoonsgegevens beschikken. In het kader van de AVG vindt u onderstaand onze privacyverklaring, waarin wij toelichten wat wij met uw gegevens doen.

Functionaris gegevensbescherming

Peppino Roest is de functionaris gegevensbescherming.

Contactgegevens

Kennemerpark 7

2051 KP Overveen

06 – 20 628 206

info@bls-educatief.nl

Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van functionele cookies, dit om te zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Wanneer u deze uitschakelt, werken de formulieren niet meer waarmee u zich inschrijft of contact zoekt. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. De gegevens die wij hiermee verzamelen zijn geanonimiseerd en hierdoor hoeven wij niet specifiek om toestemming te vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BLS Educatief verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BLS Educatief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te registreren voor een cursus
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Na afronding van de cursus u te registreren in de database van de ERC *
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van een cursus of andere onderdelen van onze dienstverlening

* BLS Educatief heeft een verwerkersovereenkomst met de ERC. Dit betekent, dat uw gegevens conform de AVG richtlijnen worden gedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

BLS Educatief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BLS Educatief) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BLS Educatief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen:

 • Zakelijke contacten NAW en alg bedrijfsinfo, zolang de regelgeving ons opdraagt
 • Personalia zolang er een zakelijke relatie is of kan worden geactualiseerd
 • Cursusdocumenten 7 jaar
 • Facturen 7 jaar (regelgeving belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden

BLS Educatief verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BLS Educatief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bls-educatief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BLS Educatief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BLS Educatief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@bls-educatief.nl.